Hankkeet

 

StudyWell – Hyvinvoiva opiskelija ja opiskeluyhteisö SAMKissa

Hankkeen Instagram

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama SAMKin ja SAMMAKKOn yhteistyöhanke.

Hankkeen projektipäällikkö

Reetta-Kaisa Kuusiluoma, 044 710 3929, reetta-kaisa.kuusiluoma@samk.fi

Hankkeen projektityöntekijät

Johanna Vähä-Jaakkola, 044 710 6234, johanna.vaha-jaakkola@samk.fi

Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman@samk.fi

Hankkeen toteutusaika 1.1.2021-31.12.2022

Hankkeessa mukana: SAMK ja opiskelijakunta SAMMAKKO, SomeBody-menetelmä ja korkeakoulujen liikunta- ja hyvinvointipalvelut CampusMoWe

Hankkeen tarkoitus ja tavoite:

Hankkeessa kehitetään, rakennetaan ja yhtenäistetään opiskelijan tukipalveluita ja ohjausprosesseja, jotka vastaavat erityisesti koronaepidemian myötä opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttaviin haasteisiin kuten yksinäisyyteen sekä fyysisten ja henkisten voimavarojen ja yhteisöllisyyden tunteen puuttumiseen. Opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja elämänhallintataitoja tuetaan tarjoamalla SomeBody-menetelmän toiminnallisia, kokemuksellisia ja vertaistuellisia pienryhmätoteutuksia. Toimintaan mm. kehitetään videotallenteita, jotta osallistuja voi kerrata SomeBodyn teemoja kotona (esim. hengitys, reviiri, kosketus).

 

SomeBody® menetelmäksi kuntien hyvinvointityöhön

Esite hankkeen tuloksista

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Hankkeen projektipäällikkö

Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman@samk.fi

Hankkeen projektityöntekijät

Satu Vaininen, 044 710 3865, satu.vaininen@samk.fi

Reetta-Kaisa Kuusiluoma, 044 710 3929, reetta-kaisa.kuusiluoma@samk.fi

Hankkeen toteutusaika 1.1.2018-31.10.2020

Hankkeen osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto

Hankkeen tarkoitus ja tavoite:

Hankkeen päämääränä on SomeBody®-menetelmän käytön vakiinnuttamisen kautta edistää lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa hyvinvointia, lasten ja nuorten kokemaa osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. SomeBody®-menetelmällä vaikutetaan lasten ja nuorten kehotietoisuuteen, tunnetaitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä syömisen taitoihin kokonaisvaltaisesti heidän omissa toimintaympäristöissään. Näin menetelmällä  edistetään lasten ja nuorten mielenterveyttä, mikä lisää kykyä oppia ja toimia vertaissuhteissa sekä aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Näiden vaikutusten aikaansaamiseksi hankkeen päämääränä on saada SomeBodyn® ja PerheSomeBodyn sisältöjen kokemisen mahdollisuus kunnissa mahdollisimman monelle lapselle, nuorelle ja perheelle. SomeBody-menetelmää on siten edelleen kehitettävä, tutkittava, levitettävä ja juurrutettava, jotta siitä muodostuu luonteva osa kunnissa toteutettavaa ehkäisevää hyvinvointi- ja terveyden edistämistyötä.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. SomeBody-toimintamallissa on mahdollista kohdentaa SomeBody®-menetelmää ennaltaehkäisevänä työnä mm. tiettyyn ikäluokkaan tai erityisen tuen tarpeessa oleville.

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network

An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

vivien-project.eu

SomeBody on mukana kansainvälisessä Vivien-hankkeessa. Hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittaa Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma. Hankkeen tarkoituksena on estää ja puuttua naisten kohtaamaan väkivaltaan, erityisesti vammaisten naisten kohtaamaan väkivaltaan. Tavoitteena on kehittää eri ympäristöissä (poliisi, oikeuslaitos, koulu, sosiaali- ja terveysala) toimivien ammattilaisten osaamista kohdata väkivaltaa kokeneita tai niitä, jotka ovat riskiryhmässä. Hankkeessa ammattilaiset oppivat: kuinka kohdata väkivallan uhrit oikein ja miten vältetään asiakkaan uudelleen traumatisoitumista, miten vähennetään stereotypioiden välittymistä ja miten tunnistetaan väkivallan riskitekijät ja ennusmerkit.

Hankkeen koordinaattorina toimii italiainen Giolli società cooperativa sociale. Muut hankepartnerit Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi ovat University of Parma (Italia), ACAV Centro Antiviolenza (Italia), B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran. (Kroatia), Eyes on Four Paws (Bulgaria) ja Sv.Sv. Kiril i Metodi (Bulgaria).

Hankkeen projektityöntekijät

Satu Vaininen, 044 710 3865, satu.vaininen@samk.fi

Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman@samk.fi

Reetta-Kaisa Kuusiluoma, 044 710 3929, reetta-kaisa.kuusiluoma@samk.fi

Hankkeen toteutusaika 1.11.2018-31.1.2021

SomeBody-hanke 2015-2017

SomeBody-faktatSomeBody-esite

Hankkeen rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö, terveyden edistämisen määräraha

Hankkeen projektipäällikkö

Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman@samk.fi

Hankkeen projektityöntekijä

Anna Kantonen (ajalla 2015-2016)

Hankkeen toteutusaika 1.1.2015 – 31.10.2017

Hankkeen yhteistyökumppanit: Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Porin kaupungin sivistyskeskus (Kuninkaanhaan yläkoulu ja ammatillisen oppilaitoksen kuraattorit), Friitalan koulu Ulvilan kaupunki, Lastensuojelulaitos Eemeli (Mediverkko)

Hankkeen tarkoitus ja tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttava SomeBody-menetelmä, jota voidaan käyttää lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Lasten ja nuorten pahoinvointia voidaan vähentää kehotietoisuutta, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja edistämällä. SAMKissa kehitetyssä pilotointivaiheessa olevassa SomeBody -menetelmässä korostetaan kehon ja mielen välistä yhteyttä. Tässä hankkeessa menetelmää kehitetään ja levitetään yhteistyössä AMKien, ammatillisten oppilaitosten, peruskoulujen, lastensuojelulaitosten kanssa sekä innovaatioympäristön kautta. Tuloksena hyvinvointi- ja terveysalojen ammattilaiset ja ammattiin opiskelevat saavat uuden toiminnallisen menetelmän vaikuttaa lapsen ja nuoren toimintakykyyn.

SomeBody -menetelmässä edistetään kehotietoisuutta (liikkumis-, hengitys-, rentoutus- ja kehonkuvaharjoituksin) ja työstetään liikkeestä tulleita kokemuksia ryhmässä pohtien ja osallisuutta vahvistaen. Menetelmässä on yhdistetty psykofyysisen fysioterapian ja psykososiaalisen ohjaustyön menetelmiä. Menetelmä painottaa mielen, kehon, ajatusten, tunteiden, hyvinvoinnin ja terveyden suhdetta toisiinsa ja lapsen ja nuoren hyvinvointiin. Lähtökohtana on ymmärtää omien ajatusten ja tunteiden yhteydet kehoon ja sen toimintaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. SomeBody-menetelmä on malli, jossa huomioidaan yksilön suhde ympärillä oleviin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. SomeBody-menetelmä on vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä.

Lisätietoa SomeBody-menetelmästä