Hankkeet

SomeBody® menetelmäksi kuntien hyvinvointityöhön

Hanke toteutetaan terveyden edistämisen määrärahalla

Hankkeen projektipäällikkö
Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman@samk.fi

Hankkeen projektityöntekijät

Satu Vaininen, 044 710 3865, satu.vaininen@samk.fi

Reetta-Kaisa Kuusiluoma, 044 710 3929, reetta-kaisa.kuusiluoma@samk.fi

Hankkeen toteutusaika 1.1.2018-31.10.2020

Hankkeen osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto

Hankkeen tarkoitus ja tavoite:

Hankkeen päämääränä on SomeBody®-menetelmän käytön vakiinnuttamisen kautta edistää lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa hyvinvointia ja edistää tätä kautta lasten ja nuorten kokemaa osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Lasten ja nuorten kehotietoisuutta, tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja syömisen taitoja kokonaisvaltaisesti ja tietoisesti heidän omissa toimintaympäristöissään edistämällä on mahdollista vaikuttaa lasten ja nuorten mielenterveyden parantumiseen, mikä lisää kykyä toimia vertaissuhteissa, hyödyntää oppimispotentiaali ja kehittyä aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Näiden vaikutusten aikaansaamiseksi hankkeen päämääränä on saada SomeBodyn® ja PerheSomeBodyn sisältöjen kokemisen mahdollisuus kunnissa mahdollisimman monelle lapselle, nuorelle ja perheelle. SomeBody-menetelmää on siten edelleen kehitettävä, tutkittava, levitettävä ja juurrutettava, jotta siitä muodostuu luonteva osa kunnissa toteutettavaa ehkäisevää hyvinvointi- ja terveyden edistämistyötä.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. SomeBody-toimintamallissa on mahdollista kohdentaa SomeBody®-menetelmää ennaltaehkäisevänä työnä mm. tiettyyn ikäluokkaan tai erityisen tuen tarpeessa oleville.

 

SomeBody-hanke 2015-2017

SomeBody-faktatSomeBody-esite

Hankkeen rahoittaja
THL Terveyden edistämisen määräraha

Hankkeen projektipäällikköFyysinen vahvuus
Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman@samk.fi

Hankkeen projektityöntekijä
Anna Kantonen (ajalla 2015-2016)

Hankkeen toteutusaika
1.1.2015 – 31.10.2017

Hankkeen yhteistyökumppanit: Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Porin kaupungin sivistyskeskus (Kuninkaanhaan yläkoulu ja ammatillisen oppilaitoksen kuraattorit), Friitalan koulu Ulvilan kaupunki, Lastensuojelulaitos Eemeli (Mediverkko)

Hankkeen tarkoitus ja tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttava SomeBody-menetelmä, jota voidaan käyttää lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Lasten ja nuorten pahoinvointia voidaan vähentää kehotietoisuutta, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitojDSC_0144a edistämällä. SAMKissa kehitetyssä pilotointivaiheessa olevassa SomeBody -menetelmässä korostetaan kehon ja mielen välistä yhteyttä. Tässä hankkeessa menetelmää kehitetään ja levitetään yhteistyössä AMKien, ammatillisten oppilaitosten, peruskoulujen, lastensuojelulaitosten kanssa sekä innovaatioympäristön kautta. Tuloksena hyvinvointi- ja terveysalojen ammattilaiset ja ammattiin opiskelevat saavat uuden toiminnallisen menetelmän vaikuttaa lapsen ja nuoren toimintakykyyn.

SomeBody -menetelmässä edistetään kehotietoisuutta (liikkumis-, hengitys-, rentoutus- ja kehonkuvaharjoituksin) ja työstetään liikkeestä tulleita kokemuksia ryhmässä pohtien ja osallisuutta vahvistaen. Menetelmässä on yhdistetty psykofyysisen fysioterapian ja psykososiaalisen ohjaustyön menetelmiä. Menetelmä painottaa mielen, kehon, ajatusten, tunteiden, hyvinvoinnin ja terveyden suhdetta toisiinsa ja lapsen ja nuoren hyvinvointiin. Lähtökohtana on ymmärtää omien ajatusten ja tunteiden yhteydet kehoon ja sen toimintaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. SomeBody-menetelmä on malli, jossa huomioidaan yksilön suhde ympärillä oleviin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. SomeBody-menetelmä on vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä.

Lisätietoa SomeBody-menetelmästä

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna