Psykofyysinen lähestymistapa

Psykofyysisessä lähestymistavassa ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa fyysisyydellä, psyykkisyydellä ja sosiaalisuudella on vahva yhteys. Psykofyysinen terapia tukee ihmistä kokonaisuutena hänen senhetkisessä elämäntilanteessaan ja ottaa kuntoutuksessa huomioon sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn.
Mihin psykofyysistä lähestymistapaa tarvitaan?
Erilaiset mielen ongelmat kasvavat yhteiskunnassamme koko ajan. Yhä useammalla tavallisista tuki-ja liikuntaelinongelmista kärsivällä henkilöllä on taustalla psyykkisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä kehoon että heille annettavaan terapiaan. Tämän seurauksena myös monet työtavat ovat muuttuneet.
Psykofyysinen lähestymistapa fysioterapian keinoin
Nykypäivän fysioterapian lähestymistapa ihmisen ongelmiin on hyvin kokonaisvaltainen. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen psyykkisiin voimavaroihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, ja psyyken ongelmia työstetään kehon kautta eri menetelmin.
Nykyään ollaan uuden tutkimustiedon kautta tultu entistä tietoisemmaksi siitä, miten erilaiset psyyken ongelmat heijastuvat kehoon. Uutta tutkimustietoa on saatu myös siitä, miten kehon kautta voidaan vaikuttaa mieleen. Fysioterapian ydinosaaminen on aina ollut liikkeessä ja liikkumisessa, joten fysioterapialla onkin nyt tarjottavanaan erikoisosaamista uusille työkentille: lastenkodit, psykiatriset osastot, päihdetyö, mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy ja niin edelleen.
Nykyään fysioterapeuttien koulutukseen kuuluu myös psykofyysisen fysioterapian opintoja. Valmistumisen jälkeen tätä aihetta on mahdollista opiskella myös lisää. Lisääntyneen koulutuksen ansiosta psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneita fysioterapeutteja työskenteleekin yhä enenevissä määrin esimerkiksi perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sairaaloissa sekä yksityisinä yrittäjinä.
Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet

 

Psykofyysistä oireilua esiintyy hyvin monenlaisissa sairauksissa aina tuki- ja liikuntaelinsairauksista erilaisiin psyyken ongelmiin. Ihmisen psyyken ja fyysisyyden vahva yhteys näkyy esimerkiksi siinä, miten masentuneen ihmisen ryhti muuttuu, miten syömishäiriöinen henkilö näkee oman peilikuvansa tai minkälaista eristäytymistä pitkään jatkunut selkäkipu henkilöllä voi aiheuttaa. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena onkin ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen, oli ongelman lähtökohta sitten fyysinen tai psyykkinen.
Tavoitteet psykofyysiselle terapialle määräytyvät aina kuntoutujan omien toiveiden ja lähtökohtien mukaan. Pääasiallisia tavoitteita terapiassa ovat kivun lievittyminen, stressinhallinta, rentoutuminen ja kehonkuvan eheytyminen. Muita tavoitteita ovat vuorovaikutukseen, kehonhallintaan ja itsetuntemukseen vaikuttaminen myönteisesti.
Hieman laajemmin ajateltuna voidaan sanoa, että psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on se, että ihminen oppii löytämään voimavaroja kuntoutumiseen itsestään, oppii uusia hyvinvointiaan tukevia liikkumisen ja itseilmaisun muotoja, kykenee omien oivallustensa kautta vaikuttamaan kipujen ja oireiden syyhyn, oppii tunnistamaan kehonsa viestejä ja löytää keinoja hallita kehoaan. Tavoite on, että henkilölle syntyy halu vahvistaa itsetuntemustaan ja halu huolehtia itse kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.
Psykofyysisen fysioterapian menetelmät
Psykofyysisen fysioterapian menetelmien kirjo on laaja. Tarkoitus on eri menetelmiä käyttämällä saavuttaa terapialle asetetut tavoitteet, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia eri kuntoutujasta riippuen. Yleisiä menetelmiä voidaan kuitenkin listata: terapeuttinen harjoittelu, hengitysharjoitukset, rentoutustekniikat, kehonkuvaharjoitteet, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet ja toiminnalliset harjoitukset yksilö- pari- tai ryhmäterapiana. Menetelminä voidaan tilanteesta riippuen käyttää myös esimerkiksi tanssiterapiaa, keskusteluja ja eri kehontuntemusta lisääviä liikuntamuotoja kuten pilatesta tai syvävenyttelyä.
Fysioterapiassa keskitytään erityisesti keholliseen lähestymistapaan, sillä se on havaittu toimivaksi.
Lisäksi monien henkilöiden, erityisesti lasten ja nuorten, on helpompi käsitellä asioita kehollisesti ja liikkumisen kautta.
Menetelmien soveltaminen
Psykofyysisen fysioterapian tarjoamia mentelmiä voidaan soveltaa myös siellä, missä fysioterapeuttia ei ole käytettävissä. Monet harjoitteet soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi lastenkodeissa, päihde- ja mielenterveystyössä sekä kouluissa – vain muutamia mainitsien. Sopivia, ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtääviä harjoitteita löytyy esimerkiksi tämän sivuston Harjoitepankista.
Esimerkiksi lastenkodeissa terapiamenetelmiä voidaan käyttää lastenkodin normaalin arjen lomassa. Ruokailutilanteet, ulkoilu tai TV:n katsominen iltaisin ovat kaikki tilaisuuksia, joissa menetelmiä voidaan hyödyntää. Ryhti- tai rentoutusharjoituksen voi ohjata lapsille esimerkiksi ennen läksyjentekoa, ja itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja voidaan harjoitella samalla, kun osallistutaan kodin askareisiin. Erilaisia harjoitteita voidaan testailla vapaa-ajalla tai ennen jotakin tiettyä tekemistä, ja lapset voivat ohjata harjoitteita myös toisilleen.
Kun terapiasta halutaan säännöllistä ja tuloksellista, varataan viikko-ohjelmasta omat puolituntiset tai kokotuntiset ryhmäkokoontumisia varten. Ryhmä suunnitellaan etukäteen ja se pidetään aina samoina aikoina. Pikku hiljaa siitä tulee talon rutiini, ja nuortet alkavat odottaa sitä. Lisävinkkejä ryhmänohjaukseen kohdasta Ryhmänohjaus.