Liikkeiden ja liikkumisen hahmottaminen

Sen lisäksi, että kehonkuvan häiriintymisestä kärsivän henkilön kehon rajat saattavat olla hahmottumattomat, myös käsitys liikkeistä ja liikkumisesta voi olla puutteellinen tai vääristynyt. Henkilön sisäinen asento- ja liiketunto (proprioseptiikka) ei anna oikeaa tietoa liikkeen suunnasta ja määrästä.

Tämä tulee esiin esimerkiksi silloin, kun henkilöä pyydetään suorittamaan jokin liike silmät kiinni. Henkilö saattaa tehdä liikkeen väärään suuntaan tai ei ehkä pysty tekemään liikettä ollenkaan. Häiriintynyt proprioseptiikka tulee esiin myös siinä, että henkilö ei aina tunnista, missä asennossa tai missä suunnassa hänen kätensä tai jalkansa ovat, ellei hän saa asiasta näkö- ta muuta havaintoa. Jos henkilö makaa silmät kiinni lattialla ja hänen raajansa asetellaan johonkin tiettyyn asentoon, henkilön sisäinen liike- ja asentotunto ei kerro, missä asennossa raajat ovat.

Kehon proprioseptiikka on tärkein järjestelmä, jonka kautta ihminen saa tietoa omasta olemisestaan. Näkö-, tunto – ja muut havainnot ovat vasta toissijaisia havaintoja, joiden kautta saamme tietoa omasta kehostamme. Hyvä proprioseptiikka eli sisäinen asento- ja liiketunto on siksi edellytys monipuoliselle liikkumiselle ja on esimerkiksi hyvän tasapainon perusedellytys.

Jos henkilö ei tunnista liikkeitään ja liikkumistaan, se vaikeuttaa hänen normaalia liikkumistaan. Olo omassa kehossa voi samalla tuntua hyvin epämiellyttävältä tai vieraalta.

 

Harjoite 1 – Muovailijat
Pienryhmissä tehtävä harjoite.

Muodostakaa 3-4 hengen pienryhmiä. Ryhmistä yksi on Muovailtava ja loput Muovailijoita.
Muovailijat saavat paperilapulla tehtäväksiannon, jota he eivät näytä muille. Tarkoitus on, että Muovailijat alkavat muovailla Muovailtavasta paperilapulla määrättyä asiaa siirtämällä Muovailtavan käsiä, jalkoja ja muuta kehoa haluttuun asentoon. Henkilö, jota muovaillaan, jää niihin asentoihin, joihin Muovailijat hänet asettavat.
Sekä Muovailijat että Muovailtava ovat puhumatta. Muut ryhmät istuvat katsomossa ja yrittävät arvata, mitä Muovailijat ovat tekemässä.

Esimerkkejä, mitä voidaan muovailla:

 • Parturi
 • Tarjoilija
 • Poliisi
 • Opettaja
 • Runoilija
 • Pöytä
 • Tuoli
 • Kissa

 

Kun yleisö arvaa, mitä Muovailtava esittää, seuraava ryhmä astuu esiin. Jos yleisö ei arvaa, voidaan antaa jokin vihje, esim. ”Kyseessä on henkilö.” Vaihdelkaa Muovailijoita ja Muovattavia niin, että jokainen saa vuorollaan olla kummassakin roolissa. Voitte valita myös kaksi Muovailtavaa kerralla.

Esimerkkejä, joissa muovaillaan kahta henkilöä samanaikaisesti:

 • Ruohonleikkaaja (toinen on leikkaaja ja toinen leikkuri)
 • Pöytä ja tuoli
 • Autonkiillottaja (toinen on kiillottaja ja toinen auto)
 • TV:n katselija (toinen on katselija ja toinen televisio)
 • Sienestäjä
 • Kalastaja
 • Kokki

 

Mikäli osallistujia ei ole riittävästi usean ryhmän muodostamiseksi, harjoitusta voidaan muokata siten, että muodostetaan vain yksi ryhmä. Tällöin yksi – kaksi henkilöä on kerralla muovailtavana, ja muut ryhmäläiset muovailevat. Muovailtavana olevat yrittävät arvata, mitä heistä muovaillaan.

 

Harjoite 2 – Mäkirullaus
Pienryhmässä tehtävä harjoite. Tämä harjoite tehdään ulkona, ja sopiva sää harjoitteelle on kuiva kesä- tai talvisää.

Etsikää lähiseudulta mäki tai pieni kukkula, joka on avoin puista sekä pensaista ja on turvallinen. Kiivetkää mäki ylös ja asettukaa mäen päällä maahan makaamaan muutamien metrien päähän toisistanne.
Kun kaikki makaavat maassa, yksi huutaa: ”Mäkirullaus alkaa!”, ja silloin jokainen osallistuja alkaa pyöriä mäkeä alas. Tavoite on rullata mäkeä alas mahdollisimman pitkälle. Kun vauhti pysää, eikä mäkirullaaja kykene enää jatkamaan rullausta, tai jos hänen tielleen tulee jokin este, hänen on jäätävä siihen.
Kun kaikki ovat rullanneet alas, katsotaan, kuka rullasi pisimmälle.

Tehkää harjoitus varoen ja hallitusti. Nopein ei ole voittaja, joten mäkeä voi kieriä rauhallisesti. Toistakaa harjoitusta muutamia kertoja ja rullatkaa tasapuolisesti molempiin suuntiin.

Harjoite kehittää monipuolisesti kehon asento- ja liiketuntoa, kehonhahmotusta, tasapainoa ja lihasvoimaa.

 

Harjoite 3 – Imitaatiot
Pienryhmässä tehtävä harjoite. Soveltuu sekä sisällä että ulkona tehtäväksi.

Harjoitteen tarkoitus on miettiä erilaisia liikkumisen tapoja ja imitoida niitä mahdollisimman hyvin. Ryhmänohjaaja antaa ryhmäläisille erilaisia ohjeita, ja ryhmäläisten tehtävä on alkaa liikkua niiden mukaan mahdollisimman pian.

Esimerkkejä ohjeista:

 • Liiku kuten juuri kävelemään oppinut lapsi
 • Liiku kuten 75-vuotias
 • Liiku kuten Suomen presidentti
 • Liiku kuten äidinkielenopettaja
 • Liiku kuten henkilö, jota ärsyttää
 • Liiku kuten henkilö, jota väsyttää
 • Liiku niin kuin sinulla olisi kipuja joka puolella kehoa
 • Liiku mahdollisimman äänekkäästi (töminää jne.)
 • Liiku hiipien
 • Liiku niin kuin olisit näkymätön

 

Liikkumisen imitaatiot tehdään puhumatta. Ohjaaja kannustaa ryhmäläisiä heittäytymään toimintaan ja antaa myönteistä palautetta erilaisista liikkumistavoista. Ohjaaja voi tarvittaessa antaa ryhmäläisille vinkkejä, kuten: ”Mieti, missä asennossa väsyneen ihmisen selkä on.” ”Mieti, miten kivut jaloissa vaikuttavat astumiseen.”

Jokaiseen imitaatioon annetaan aikaa muutama minuutti, jonka jälkeen keskustellaan lyhyesti yhdessä havainnoista. Viimeisen imitaation jälkeen käydään yhdessä läpi, mitkä imitaatiot olivat haastavimpia ja mikä helpoimpia.
Harjoite kehittää itseilmaisua sekä uskallusta toimia ryhmän edessä, lisää kehontuntemusta ja auttaa miettimään suhdetta omaan kehoon sekä liikkumiseen.