Itsetunto

Hyvä ja huono itsetunto?
Itsetunnolla tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestään sekä omista kyvyistään. Ihmisen itsetunto on hyvä, kun hän näkee itsessään enemmän positiivisia kuin negatiivisia asioita ja korostaa pikemminkin hyviä kuin huonoja puolia itsessään. Kun ihmisen itsetunto on hyvä, hän näkee itsensä tasapainoisesti sellaisena kuin on, eikä luule olevansa todellista parempi tai huonompi.
Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, suhtautuu itseensä realistisesti, tunnustaa puutteensa ja pystyy säilyttämään itsekunnioituksensa vioistaan huolimatta. Hyvän itsetunnon omaava ihminen ei laita epäsuotuisaa käytöstään huonon itsetunnon piikkiin, vaan pyrkii ottamaan vastuun teoistaan. Tällainen henkilö uskaltaa ottaa haasteita vastaan ja hänellä on luottamus siihen, että hänen toiminnallaan on merkitystä.
Hyvään itsetuntoon liittyy läheisesti myös se, että henkilöllä on kyky arvostaa muita ihmisiä. Henkilö pystyy antamaan tunnustusta muille ja kykenee havaitsemaan muiden osaamisen. Hän ei ole riippuvainen toisista, eikä toisaalta kuvittele, että on itse ainoa, jota tulee arvostaa. Hän ei koe, että muiden olemassaolo tai menestys on hänelle uhka.
Huono itsetunto vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista, sillä muiden ihmisten kanssa oleminen kasvattaa omaa huonommuudentunnetta ja saattaa saada aikaan kateutta. Lisäksi heikolla itsetunnolla on havaittu olevan yhteys esimerkiksi aggressiivisuuteen. Huono itsetunto voi vaikuttaa myös siihen, miten henkilö kokee osaavansa asioita.
Huonoon itsetuntoon liittyy niin sanottu alisuoriutuminen. Alisuoriutujalla tarkoitetaan henkilöä, joka ei suoriudu tehtävistä kykyjään vastaavalla tavalla. Alisuoriutuja laskee vaatimus- ja suoritustasoaan alemmaksi epäonnistumisen pelossa. Näin henkilön avuttomuus, suoriutumattomuus ja osaamattomuus voi olla opittua, huonosta itsetunnosta johtuvaa käyttäytymistä.
On toki huomioitava, että vaikka ihmisen itsetunto olisikin hyvä, se ei automaattisesti tee hänestä hyväkäytöksistä, empaattista ja toiset huomioon ottavaa henkilöä. Lapselle on pitänyt kasvatuksessa opettaa nämä asiat tai hänen pitää oppia käyttäytymismallit, tavat ja kohteliaisuus muualta. Hyvä itsetunto ei myöskään sulje pois motivaation ja kiinnostuksen puutetta tai laiskuutta.
Miten itsetuntoon voidaan vaikuttaa?
Monenlainen mielekäs tekeminen ja ajatustottumusten muuttuminen voivat vaikuttaa itsetuntoon suotuisasti. Tässä yhteydessä tarkastellaan sitä, mikä osuus psykofyysisen fysioterapian tarjoamilla menetelmillä on terveen itsetunnon rakentumisessa.
Psykofyysinen fysioterapia ottaa huomioon ihmisen sekä fyysisenä, psyykkisenä että sosiaalisena kokonaisuutena. Terapian yhteydessä ja terapiamenetelmiä soveltavassa tekemisessä koetaan usein onnistumisenkokemuksia, hallinantunteen lisääntymistä, itsetuntemuksen lisääntymistä, rentoutumista, kipujen lievittymistä ja vääränlaisista ajatustottumuksista vapautumista. Siksi voidaan sanoa, että psykofyysisen fysioterapian mentelmiä hyödyntävä toiminta voi tukea terveen itsetunnon rakentumista.
Menetelmiä käytetään lisäksi usein ryhmämuotoisesti. Ryhmässä henkilöt saavat tilaisuuden olla vuorovaikutuksessa muiden vastaavassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa ja saavat mahdollisuuden kokea vertaistukea. Ryhmä ja siitä saatava vertaistuki vaikuttavat tervettä itsetuntoa tukevasti.
Harjoitepankista saat monia vinkkejä harjoitteista, jotka osaltaan tukevat terveen itsetunnon rakentumista.