Liikunta ja mieli

Liike ja liikkuminen ovat tärkeä perustarve kaikille, sille liikunnan avulla voidaan ehkäistä ja hoitaa monia ongelmia ja sairauksia, olivatpa ne fyysistä tai psyykkistä alkuperää.
Liikunnalla on monia suotuisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mutta liikunta on merkittävä keino myös psyykkisten ongelmien, kuten stressin, jännittyneisyyden, vääristyneen kehonkuvan tai ahdistuneisuuden hoidossa. Liikunta lisää kehontuntemusta, sillä liikkuminen itsessään tavoittaa aina psyykkisen tason tavalla tai toisella. Sopiva liikunta vaikuttaa myönteisesti mieleemme, mistä hyvänä esimerkkinä on masentuneiden henkilöiden kokema hyöty liikunnasta.
Mitä tutkimukset sanovat liikunnan hyödyllisyydestä?
Tutkimusten mukaan runsaasti liikuntaa harrastavat henkilöt ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin vähän liikkuvat. Erityisesti aerobisella, riittävän raskaalla ja useita kertoja viikossa toistuvalla liikunnalla on havaittu olevan myönteinen vaikutus sekä psyykkiseen että fyysiseen terveyteen. Säännöllisen ja riittävän liikunnan seurauksena voi käsitys omasta kehosta muuttua positiivisemmaksi. Omanarvontunto voi lisääntyä ja minäkäsitys parantua. Oppiminen ja keskittymiskyky voivat parantua.
Liikunnalla voidaan hoitaa monia psyykkisiä sairauksia, ja esimerkiksi masennuksesta kärsivien kohdalla masennuslääkitystä on voitu oikeanlaisen liikunnan seurauksena pienentää, tai jopa jättää kokonaan pois.
Liikunta & Tiede –lehdessä julkaistiin vuonna 2010 tutkimus, jossa selvitettiin liikunnan yhteyttä nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöihin sekä koettuun terveyteen ja koulumenestykseen. Tutkimuksesta selvisi, että vähäinen liikunta on yhteydessä muun muassa ahdistuneisuuteen, syrjään vetäytyneisyyteen, sosiaalisiin ongelmiin, ajatushäiriöihin ja tarkkaavaisuuden häiriöihin (Kantomaa, Tammelin, Ebeling & Taanila 2010, 33-34). Samalla selvisi, että liikunnallinen aktiivisuus on yksi tekijä, joka vaikuttaa nuoren koulumenestykseen. Tätä taustaa vasten voidaan sanoa, että liikunta todella on hyödyllistä!
Nuorten liikuntasuositus
Nuorten, 13-18-vuotiaiden terveysliikuntasuositus on puolitoistatuntia liikuntaa päivässä, josta ainakin puolet tulisi olla reipasta, eli hikoiluttavaa ja hengästyttävää liikuntaa. Suositus määrittelee liikkumisen minimimäärän, joka takaa riittävät edellytykset nuoren fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle.
Lisää liikunnan hyödysitä voit lukea UKK-instituutin www-sivuilta.